ปัจจัยในการเลือกพื้นที่พัฒนา (จัดตั้ง) ห้องสมุดประชาชน

1. ปัจจัยด้านพื้นที่
a. ภูมิภาค เพื่อกระจายห้องสมุดต้นแบบไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
b. เขตพื้นที่เมืองหรือชนบท เขตเมืองสามารถเน้นในเรื่องของความทันสมัย ในขณะที่เขตชนบทจะเน้นในเรื่องของการกระจายการเข้าถึงมากกว่า
2. ปัจจัยด้าน socioeconomic
a. จำนวนประชากร
b. ความหนาแน่นของประชากร
c. กลุ่มอายุ
d. รายได้
e. อาชีพ (โดยอาจจะแบ่งคร่าวระหว่างอาชีพที่ต้องใช้สารสนเทศ กับอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยสารสนเทศในการทำงานประจำวัน)
d. ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี
3. ปัจจัยด้านการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้
a. จำนวนสถาบันการศึกษา
i. สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมไปถึงสถาบันการศึกษาวิชาชีพ)
ii. สถาบันอุดมศึกษา (ปล. อาจเน้นหรือเพ่ิมสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
b. ระดับการศึกษา
c. อัตราการอ่านออกเขียนได้
4. ปัจจัยด้านสถาบันบริการสารสนเทศ
a. จำนวนสถาบันบริการสารสนเทศแต่ละประเภท (หอสมุดแห่งชาติสาขา, ห้องสมุดประชาชน,ห้องสมุดโรงเรียน,ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา,ห้องสมุดเฉพาะ, หอจดหมายเหตุ, ศูนย์สารสนเทศท้องถิ่น)
b. กลุ่มผู้ใช้และผู้อาจจะใช้
i. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมในพื้นที่การให้บริการ
ii. จำนวนผู้ใช้โดยเฉลี่ยต่อวัน
c. ทรัพยากรสารสนเทศ
i. จำนวนทรัพยากร
ii. ประเภทของทรัพยากร
iii. คุณภาพของทรัพยากร (ความทันสมัย etc.)
d. บริการสารสนเทศ
e. เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบัน
i. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ii. การให้บริการอินเตอร์เน็ท
f. บรรณารักษ์
i. ระดับการศึกษาในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ii. จำนวน paraprofessional และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
iii. ประสบการณ์
5. ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ
a. ธุรกิจเกี่ยวกับสารสนเทศ
i. ธุรกิจจำหน่ายหนังสือ
ii. ธุรกิจให้เช่าหนังสือ
iii. ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียน
iv. ธุรกิจเพลง
v. ธุรกิจขาย-เช่าวิดีโอ วีซีดี ดีวีดี
vi. ธุรกิจถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร ถ่ายภาพ
vii. ธุรกิจรับทำรายงาน รับจ้างพิมพ์ดีด แปลเอกสาร
viii. ธุรกิจโรงพิมพ์
b. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
i. ธุรกิจขาย-ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ii. ร้านขาย-ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
iii. ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ท (ขายชั่วโมงอินเตอร์เน็ท ขาย DSL)
iv. ธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
v. สถานที่อื่น ๆ ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ทั้งที่ฟรีและไม่ฟรี) เช่น ร้านกาแฟ หน่วยงานราชการ
6. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
a. บริการโทรศัพท์ทั้งที่อยู่ในรูปบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ
b. การเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์
c. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ท
i. จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ii. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
iii. จำนวนสถานที่สาธารณะที่มีสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wireless Connection
7. ปัจจัยด้านคมนาคมขนส่ง
a. การคมนาคมภายใน
i. บริการคมนาคมสาธารณะภายใน
b. การบริการไปรษณีย์และจัดส่งเอกสาร
i. จำนวนสถานีบริการและผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์อื่น ๆ (เช่น ร้านรับส่งไปรษณีย์ ท่ารถที่รับส่งเอกสารพัสดุ เป็นต้น)
ii. จำนวนเจ้าหน้าที่
iii. จำนวนจดหมาย พัสดุเฉลี่ยต่อวัน
iv. ระยะเวลาในการจัดส่งไปรษณีย์ธรรมดาจากกรุงเทพฯ
8. ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน
a. หนังสือพิมพ์
i. จำนวนแผงหนังสือพิมพ์
ii. อัตราการบอกรับหนังสือพิมพ์
iii. จำนวนชื่อเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
b. โทรทัศน์
i. จำนวนครัวเรือนทีมีเครื่องรับโทรทัศน์
ii. จำนวนครัวเรือนที่บอกรับโทรทัศน์แบบสมาชิก (Cable TV)
iii. จำนวนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (ช่อง 11)
iv. จำนวนผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Cable TV)
c. วิทยุ
i. จำนวนสถานีวิทยุ
ii. จำนวนครัวเรือนที่ฟังวิทยุ

Advertisements

2 responses to “ปัจจัยในการเลือกพื้นที่พัฒนา (จัดตั้ง) ห้องสมุดประชาชน

  1. Pingback: เปลือย TCDC: บริบทกับความอยู่รอด ตอน 2 « iTeau’s Dirt·

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s