ว่าด้วยความโปร่งใสของ Recovery.gov

คุณมาร์คเขียนถึงการ redesign เว็บไซต์ Recovery.gov ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล Obama ที่พยายามเพิ่มความโปร่งใสด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งเมื่อว่าด้วยวิธีการให้ได้มาซึ่งความโปร่งใส ที่เรากันอยู่นั้น มีอยู่ 2 ช่องทางหลัก คือ การตรวจสอบ กับ การติดตาม วิธีการสองช่องทางที่ว่ามานี้ ใช้ “เวลา” เป็นตัวอ้างอิงสำคัญ กล่าวคือ การตรวจสอบ ในที่นี้หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด ในขณะที่ การติดตาม เป็นเรื่องของการรายงานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น (และกำลังจะเกิดขึ้น) หรือข้อมูลล่าสุด (up-to-date) […]

Rate this:

Read Article →