ลงรายการ DVD และ Blu-ray

DVD Cataloging Guide Update Task Force ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะภายใน Cataloging Policy Committee (CPC) ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ เสนอแนะแนวทางการลงรายการ DVD และ Blu-ray ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC ซึ่งปรับปรุงมาจากตัว guideline ที่ใช้เมื่อปี 2000 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อบันทึก guideline ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนตามลักษณะของสื่อและเนื้อหา ได้แก่ […]

Rate this:

Read Article →

IM บน OPAC

ปรกติการนำ Instant Messenger (IM) มาใช้ในการให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (Reference) ในห้องสมุด จะมีสองรูปแบบตามประเภทของตัว Messenger ได้แก่ การใช้ IM ที่ติดตั้งตาม Desktop อย่าง Microsoft Live Messenger, Yahoo Messenger หรือ AIM (ของ AOL ซึ่งเป็นที่นิยมมากในอเมริกา) เป็นต้น ระบบนี้ผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรมอยู่ที่ด้านหนึ่ง และจะต้องมี Account ของ […]

Rate this:

Read Article →